BDO Spółki Giełdowe nr 7 (20) Lipiec 2010

A   A   A

Układ i zawartość rachunku zysków i strat. Sposoby prezentacji wyników jednostki

(Autor: dr Andre Helin, Źródło: BDO)

Układ i zawartość rachunku zysków i strat
 

W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy niż za rok obrotowy, w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.

 

Odmienne postanowienia zawiera art. 46 ust. 1a ustawy o rachunkowości (dalej: RachU) który wymaga, aby w przypadku sporządzania bilansu za inny dzień niż dzień bilansowy, wykazania w bilansie stanu aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. W rezultacie sprawozdanie finansowe sporządzone na inny dzień niż dzień bilansowy zawiera niekompletne dane porównawcze.

 

W przypadku, gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności mającego wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynuacji - odpowiednie przychody i koszty z tym związane należy wykazać odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej.

To postanowienie ustawy odpowiada zasadom określonym w MSR 35 - Działalność w trakcie zaniechania. Przychody i koszty działalności w trakcie zaniechania należy ustalić na ogólnych zasadach. Aktywa jednostki objęte działalnością w trakcie zaniechania należy wycenić jako wyższą z wartości: użytkowej lub ceny sprzedaży netto, stosując odpowiedni odpis aktualizujący, jeżeli wycena ustalona w ten sposób jest niższa od aktualnej wartości księgowej.

 
Sposoby prezentacji wyników jednostki

 

Artykuł 47 ust. 4 RachU stanowi, że rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załącznikach do ustawy. Znowelizowana ustawa „poluźnia" dotychczasowe, obligatoryjne zastosowanie wzoru rachunku zysków i strat, wymagając jedynie, by rachunek zysków i strat zawierał informacje w zakresie ustalonym w załączniku do ustawy. Kolejność i sposób prezentowanych informacji ustala zatem jednostka. Artykuł 50 RachU dopuszcza ponadto dodatkowe uproszczenia w przypadku mniejszych jednostek.

 

Skutki różnych działań podejmowanych przez jednostkę, transakcji i zdarzeń różnią się pod względem trwałości, poziomu ryzyka i przewidywalności, zaś ujawnienie poszczególnych elementów wyników działalności pomaga zrozumieć wyniki osiągnięte oraz ocenić wyniki przyszłe. Jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia elementów składających się na wyniki działalności jednostki, w rachunku zysków i strat zamieszcza się dodatkowe pozycje oraz zmienia się opis i kolejność pozycji. Czynnikami, które należy uwzględnić są istotność oraz charakter i funkcja różnych składników przychodów i kosztów.

 

Rachunek zysków i strat można przedstawić w układzie porównawczym lub kalkulacyjnym. Pozycje kosztów dzieli się dodatkowo w celu wyodrębnienia tych elementów składających się na wyniki finansowe jednostki gospodarczej, które różnią się pod względem stabilności, wpływu na uzyskanie zysków lub poniesienia strat oraz przewidywalności.

Jednostki stosujące podział kosztów w układzie kalkulacyjnym powinny ujawnić dodatkowe informacje na temat kosztów według rodzaju, w tym kwotę amortyzacji, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na rzecz pracowników.

 

Wiele jednostek gospodarczych dostarcza różnych grup towarów i usług lub działa na obszarach charakteryzujących się odmiennymi stopami zyskowności, szansami rozwoju, przyszłymi perspektywami gospodarczymi oraz ryzykiem. Informacje dotyczące różnych rodzajów towarów i usług oraz działalności jednostki gospodarczej w różnych obszarach geograficznych - nazywane potocznie informacjami o segmentach działalności - są istotne przy ocenie ryzyka i profilu działalności jednostki.

 

Ustawa o rachunkowości wymaga tylko w niewielkim zakresie ujawniania informacji na temat segmentów działalności. Więcej informacji na ten temat wymagają wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowe wymogi, które należy uwzględnić przy prezentacji przychodów, kosztów i wyników poszczególnych działalności, jeżeli zakres prowadzonej działalności jest zróżnicowany, określa MSR 14 i nowy MSSF 8 - Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

 

Niekiedy prezentowane sprawozdanie finansowe jest zdominowane przez okoliczności, które powodują, że sprawozdanie nie jest porównywalne z danymi za poprzednie okresy, jak również nie będzie porównywalne w następnych okresach. W zależności od wagi tych informacji powinny one zostać zawarte w pisemnym sprawozdaniu zarządu z działalności jednostki lub w informacji dodatkowej.

 

Uwaga: niniejszy artykuł stanowi fragment rozdziału 5 książki dr. Andre Helina „Ustawa o Rachunkowości 2009. Komentarz. Wydanie 4", 2009 r. Więcej informacji o tej książce podajemy w dziale „Praktyczne książki".dr Andre Helin

 Autor jest biegłym rewidentem, prezesem BDO.


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY